SPRAWDZAMY ASPEKTY TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI

Wiele nieruchomości posiada usterki lub wady, które mają wpływ na ich użytkowanie zarówno w krótkim jak i długim terminie. Usterki mogą wynikać z braku prawidłowej konserwacji, zaniedbań, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, niewystarczającej wydajności systemów budynkowych czy też niezgodności z przepisami prawa budowlanego.

Audyt Techniczny „Due Diligence” to usługa dla Klientów, którzy zamierzają sprzedać lub nabyć nieruchomość, zainwestować w powstający obiekt, czy ocenić stan posiadanej nieruchomości. Takie badanie polega na sprawdzeniu wszelkich aspektów technicznych i formalno-prawnych nieruchomości i poddaniu obiektu wnikliwym analizom w celu identyfikacji ryzyk oraz oceny konieczności wykonania napraw wraz z oszacowaniem ich kosztów.

Formalnym rezultatem audytu jest raport techniczny, z którego potencjalny nabywca, najemca lub strona finansująca uzyskuje informacje o faktycznym stanie technicznym obiektu i zidentyfikowanych usterkach, co pozwala ustalić poziom przyszłych kosztów lub innych zobowiązań. Przy okazji odbiorca raportu zyskuje solidną podstawę do negocjacji cenowych i alokacji ryzyk.

Podstawowy zakres audytu technicznego w przypadku istniejącego obiektu obejmuje następujące etapy:

  • ANALIZĘ WSTĘPNĄ wszelkiej dostępnej dokumentacji technicznej oraz administracyjnej dotyczącej obiektu i jego eksploatacji
  • SZCZEGÓŁOWĄ INSPEKCJĘ OBIEKTU polegającą na dokładnych oględzinach poszczególnych elementów budynku, pomieszczeń technicznych i instalacji przez wielobranżowy zespół inżynierów 2PM przy udziale osób zajmujących się utrzymaniem budynku
  • OPRACOWANIE RAPORTU TECHNICZNEGO zawierającego ocenę stanu technicznego budynku, identyfikację ryzyk uwzględniających zaobserwowane usterki, oszacowanie kosztów ich naprawy, opracowanie wniosków i rekomendacji
DUE DILIGENCE

W sytuacji zakupu nieruchomości inwestycyjnej głównym, celem audytów technicznych jest ustalenie rodzajów i poziomu ryzyk dotyczących wartości i rentowności danej inwestycji. W przypadku działek inwestycyjnych sam proces pozyskiwania informacji wygląda podobnie, ale ekspertyzie są poddawane inne aspekty techniczne nieruchomości takie jak: istniejący stan terenu, uwarunkowania planistyczne, infrastruktura drogowa, dostępność mediów, warunki geologiczne, aspekty związane z ochroną środowiska, ochroną konserwatorską i innymi strefami ochronnymi. W ramach badania technicznego działki dokonywana jest ocena opracowanej koncepcji w odniesieniu do warunków planistycznych oraz przygotowywane są wstępne wyceny kosztów budowy. Dodatkowo na życzenie inwestora i w jego imieniu wysyłane są wnioski do gestorów sieci o uzyskanie wstępnych warunków przyłączenia wszystkich mediów a także pozyskiwana jest mapa do celów projektowych i wykonywane są inne specjalistyczne badania zarekomendowane na wstępnym etapie analizy.

W przypadku użytkowania nieruchomości, oprócz opisanych powyżej kwestii dotyczących zakupu, audyt techniczny budynku wskazuje również na wszelkie ograniczenia i problemy dotyczące wyposażenia i dostosowania nieruchomości do planowanego sposobu użytkowania. Natomiast jego nadrzędnym celem przy sprzedaży nieruchomości jest wykonanie analizy stanu technicznego nieruchomości, zawierającej identyfikację kluczowych fizycznych wad, które mogą bezpośrednio wpłynąć na jej wartość na wolnym rynku.