Skupiamy się na tworzeniu wartości dodanej

W procesie inwestycyjnym, niezależnie od jego wielkości, kluczową rolę odgrywają koszty. Prawidłowe ich zaplanowanie od samego początku, a następnie kontrola przez cały przebieg inwestycji mają fundamentalne znaczenie dla końcowego wyniku finansowego. Analiza kosztów (cost analysis) jest nieodłącznym elementem zarządzania projektem inwestycyjno-budowlanym. Głównym jej celem jest kompleksowa ocena opłacalności inwestycji.

Większość nakładów potrzebnych w fazie realizacji da się przewidzieć i wycenić z wyprzedzeniem. Doświadczeni inżynierowie 2PM są w stanie z dużą dokładnością oszacować ogólną wartość inwestycji i przygotować jej budżet już na podstawie wstępnych koncepcji, zanim jeszcze powstanie szczegółowy projekt budowlany oraz przedmiar.

Na tym etapie korzysta się głównie z informacji o planowanej powierzchni, jej funkcjach i zakładanym standardzie, specyficznych wytycznych inwestora oraz danych rynkowych i analiz własnych z obiektów realizowanych i kontraktowanych przez nasz zespół. Na tej podstawie można uzyskać charakterystyczne wskaźniki jak koszt m2 powierzchni użytkowej, które analitycy inwestora wykorzystują do sporządzenia biznes planu. Oczywiście jest to wstępna wycena, która będzie podlegała dalszemu uszczegółowieniu w miarę rozwoju projektowania i uzyskiwania coraz dokładniejszych danych o inwestycji.

Kolejnym momentem na weryfikację wstępnej wyceny jest pojawienie się koncepcji wielobranżowej. Projekt będzie na pewno ulegał jeszcze wielu modyfikacjom, ale na podstawie koncepcji wielobranżowej można już sporządzić wstępne przedmiary i uzyskać dokładniejszą informację o kosztach. Na tym etapie można już myśleć o optymalizacji materiałowej, funkcjonalnej i propozycjach rozwiązań technicznych, aby uzyskać oszczędności.

Następnym etapem uszczegółowienia kosztorysu jest powstanie projektu budowlanego. Pozwala on dosyć precyzyjnie określić koszty z podziałem na branże na podstawie przedmiarów i cen jednostkowych. Może w nim jeszcze brakować niektórych kosztotwórczych elementów, ale jest to już z pewnością kalkulacja budżetowa, na podstawie której można zorganizować przetarg, zebrać oferty od wykonawców oraz przeprowadzić kolejne ćwiczenie optymalizacyjne (value engineering).

Ostatnim etapem jest aktualizacja kosztorysu na podstawie projektu przetargowego. Tak zweryfikowana tabela budżetowa jest bazą do porównywania z ofertami wykonawców i stanowi najdokładniejsze źródło informacji o rzeczywistych kosztach przedsięwzięcia.

Kontrola kosztów w trakcie fazy planowania i przygotowania inwestycji to długa i wieloetapowa praca jednak rzetelnie przeprowadzona może przynieść inwestorowi oszczędności rzędu nawet 20% w stosunku do pierwotnych założeń. Przy inwestowaniu w nieruchomości podstawowym kryterium decydującym o podjęciu lub odstąpieniu od realizacji inwestycji jest kosztorysowanie robót budowlanych. Proces ten umożliwia kompleksową ocenę jej opłacalności, dlatego też analiza projektów inwestycyjnych stanowi kluczowy element zarządzania i kompleksowej obsługi inwestycji, którą oferuje zespół inżynierów 2PM.

Dodatkową wartością oferowaną przez nasz zespół jest możliwość doradztwa inwestorowi w sposobie zamówienia prac spośród ogólnie przyjętych typów: generalne wykonawstwo / pakietowi wykonawcy / nominowani wykonawcy / dostawy inwestorskie. Poznając specyfikę projektu, wymagania inwestora oraz otoczenie, w którym ma powstać inwestycja i bieżącą sytuację na rynku wśród firm wykonawczych przekazujemy inwestorom nasze rekomendacje, które dodatkowo mogą wpływać podczas procesu przetargowego na skuteczne obniżenie budżetu prac.

Sposób kontraktacji i realizacji prac może nie mieć bezpośredniego przełożenia na ich koszt, ale przykładowo skróceniu może ulec czas realizacji inwestycji, a to z pewnością w wielu aspektach przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla inwestora.

W momencie, gdy projekt wchodzi w fazę realizacji praca inżyniera ds. kosztów zyskuje inny charakter i więcej odpowiedzialności. Poza bieżącym monitorowaniem postępu prac ze względu na aspekt kosztowy kontroluje on dokumenty finansowe potrzebne do uruchomienia kontraktu (polisy ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe), uzgadnia koszty prac zamiennych i dodatkowych, kontroluje płatności wynagrodzenia do podwykonawców i regularnie prezentuje wyniki projektu inwestorowi.

Obowiązki specjalisty ds. kosztów nie kończą się wraz z zakończeniem robót budowlanych, ponieważ wtedy jest czas na końcowe rozliczenie budowy – najistotniejszy etap zamknięcia i podsumowania inwestycji. W tym momencie sporządzane jest końcowe rozliczenie wykonawców, sprawdzana jest zgodność końcowych faktur z umowami, następuje częściowe zwolnienie kwot zatrzymanych.

W szeroko pojętym zarządzaniu kosztami specjaliści 2PM skupiają się głównie na tworzeniu wartości dodanej. Wspomagają Klientów w całym procesie podejmowania istotnych decyzji tak, aby efektem było osiągnięcie satysfakcjonujących wyników ich inwestycji.

Zakres kompetencji z zakresu zarządzania kosztami obejmuje:

  • opracowania budżetów

  • wyceny projektów

  • analizę progu rentowności i ocenę opłacalności inwestycji

  • doradztwo w zakresie kontraktowania prac

  • prowadzenie postępowań przetargowych

  • zarządzanie kosztami w trakcie budowy

  • zarządzanie zmianami

  • optymalizacja rozwiązań technicznych (tzw. value engineering)

  • rozliczenie i ewaluację projektu