OGRANICZAMY RYZYKO KREDYTOWE INWESTYCJI

Nadzór bankowy jest usługą dla Klientów, którzy finansują swoje inwestycje z kredytów oraz dla obsługujących je Banków. Korzystają z niej również deweloperzy mieszkaniowi, których aktywnie obsługujemy w zakresie rachunków powierniczych zgodnie z ustawą deweloperską.

Nadzór bankowy pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących rzeczywistego przebiegu inwestycji finansowanej przez Bank. Niezależni konsultanci 2PM dzięki regularnym wizytom na budowie mogą dokładnie określić postępy i jakość prac, stan dostaw materiałów na budowę, zgodność z harmonogramem, budżetem i przepisami prawa budowlanego. Ich cykliczne raporty pomogą szybko wykryć możliwe problemy, przewidzieć przekroczenia kosztów i opóźnienia oraz podjąć świadomą decyzję odnośnie dalszych kroków.

Bankowy inspektor nadzoru dokonuje kontroli inwestycji, która w podstawowym zakresie obejmuje:

  • sporządzenie kompleksowej opinii wstępnej o inwestycji sporządzonej w formie raportu otwarcia
  • monitorowanie inwestycji w okresie jej realizacji oraz sporządzanie raportów okresowych zawierających m.in. ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych i wykończeniowych realizowanej inwestycji
  • sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców prac związanych z realizacją inwestycji, po ich zaakceptowaniu przez inwestora
  • sporządzenie końcowej opinii po zakończeniu realizacji inwestycji i oddaniu obiektu do użytkowania, pod względem zgodności ukończonej inwestycji z projektem technicznym oraz budżetem.

Wyniki kontroli konsultanci 2PM przedstawiają w formie następujących raportów:

Raport Otwarcia (lub Raport Wstępny) zawierający informację o poziomie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, informację o uzyskanych zgodach i decyzjach administracyjnych, ocenę wykonalności projektu, ocenę realności przedstawionego kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, ocenę struktury organizacyjnej inwestycji i zawartych umów z wykonawcami, ocenę dotychczasowych nakładów a także przygotowanie rejestru ryzyk.

Raporty Okresowe sporządzane regularnie w cyklach miesięcznych lub po każdym zakończonym przez inwestora etapie budowy przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w prospekcie informacyjnym i harmonogramie, w celu zatwierdzania wniosków o wypłatę transzy kredytowej przedstawionych przez inwestora na podstawie umowy kredytowej lub wypłat z rachunku powierniczego. Raporty bankowych inspektorów nadzoru obejmują standardowo: weryfikację postępu i jakości prac w odniesieniu do harmonogramu, weryfikację poniesionych nakładów w odniesieniu do budżetu, analizę zmian w zakresie decyzji administracyjnych, weryfikację i akceptację faktur, dokumentów i protokołów oraz aktualizację rejestru ryzyk.

Raport Końcowy (lub Raport Zamknięcia) jest sporządzany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i uzyskaniu wymaganych przepisami prawa zgód na oddanie go do użytkowania. Bankowy inspektor nadzoru przygotowuje podsumowanie zrealizowanego projektu, weryfikację rozliczenia końcowego z wykonawcami oraz potwierdzenie ostateczności uzyskanych decyzji.

Zatrudnienie bankowego inspektora nadzoru zalecane jest wszystkim inwestorom, którzy swoje projekty budowlane częściowo lub w całości finansują kredytami. Merytoryczna wiedza naszych specjalistów oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji gwarantują prawidłowy nadzór realizowanej inwestycji i ograniczenie ryzyka kredytowego do minimum.

Zadbaj o swoją inwestycję i zapewnij ciągłość finansowania dzięki regularnym raportom wykwalifikowanych inspektorów nadzoru bankowego z 2PM.

Usługa dla Klientów, którzy finansują swoje inwestycje z kredytów bankowych oraz dla Banków, które je obsługują.

Pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie
kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących rzeczywistego przebiegu inwestycji finansowanej przez Bank.