DBAMY O JAKOŚĆ, TERMINOWOŚĆ I BUDŻET

Inspektor nadzoru jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego – obok inwestora, projektanta i kierownika budowy. Zakres jego praw oraz obowiązków wynika wprost z zapisów prawa budowlanego (art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane), a funkcję tę może pełnić jedynie osoba fizyczna, która ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności.

Nasi inspektorzy prowadzą nadzór inwestorski we wszystkich wskazanych poniżej branżach:

 • ogólnobudowlanej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych
 • drogowej

Do podstawowych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

 • dokonywanie regularnych wizyt kontrolnych na budowie, a przy bardziej skomplikowanych obiektach stała obecność na budowie.
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych pod kątem zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kontrola jakości wykonywanych robót
 • sprawdzanie zastosowanych materiałów budowlanych i weryfikacja ich właściwości użytkowych.
 • obecność przy pracach budowlanych ulegających zakryciu
 • zgłaszanie uwag w zakresie metodologii wykonywanych prac, planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • zgłaszanie stanu uwag w zakresie BHP na budowie,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,
 • uczestnictwo w testach i rozruchach instalacji oraz urządzeń technicznych
 • udział w odbiorach końcowych i przekazaniu obiektu do użytkowania.
 • branie udziału w naradach koordynacyjnych oraz naradach branżowych.

Powyższe zadania inspektora nadzoru wskazują, że jest on niejako przedstawicielem inwestora na budowie. Pełniąca tę funkcję osoba fizyczna musi się legitymować odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami zawodowymi oraz powinna wyróżniać się stosowną wiedzą techniczną.

Odpowiedzialny nadzór inwestorski wykracza często poza funkcje zapisane w prawie budowlanym. Rola Inspektora, aby właściwie służyła swojemu celowi, musi być pro-aktywna. Kluczowa jest tutaj kwestia właściwej komunikacji z inwestorem i wczesnego rozpoznawania określonych zagrożeń oraz problemów wynikających z realizowanego projektu inwestycyjnego.

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego w wielu sytuacjach jest z góry narzucone przez przepisy prawa bądź warunki budowy. Przepisy wymagają tego szczególnie w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nakłada wtedy na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W pozostałych przypadkach decyzja o potrzebie jego ustanowienia jest pozostawiona inwestorowi.

W przypadku złożonych projektów, gdzie realizowane są prace w różnych branżach, warto powołać inspektorów w zakresie różnych specjalności. Najczęściej jest to skład trzyosobowy: inspektor budowlany, sanitarny i elektryczny. Czasami, jeśli w zakresie realizowanych prac znajduje się budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do zespołu dołącza również inspektor drogowy.

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie jest zasadne nawet w przypadkach gdy nie jest wymagane prawem. Prawidłowy nadzór ma znaczenie nie tylko w trakcie trwania samej budowy, ale wpływa na bezawaryjną eksploatacją obiektu w przyszłości.

Nadzór inwestorski stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, co powoduje, że może ją wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i udokumentowaną praktykę zawodową. Potwierdzeniem spełnienia tych wymogów są uprawnienia budowlane nadawane przez właściwy organ samorządu zawodowego. Takie uprawnienia posiadają nasi pracownicy.

Jeśli jesteś deweloperem, który chce budować swoją pozycję na rynku nieruchomości w oparciu o wysoką jakość to na pewno potrzebujesz doświadczonego i pro-aktywnego zespołu inspektorów.

Przeczytaj więcej o korzyściach płynących z zatrudnienia nadzoru inwestorskiego tutaj: Nadzór inwestorski dlaczego warto go powołać.

Nasi inspektorzy prowadzą nadzór we wszystkich wskazanych poniżej branżach:

 • ogólnobudowlanej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych
 • drogowej