Nadzór jakościowy na budowie się opłaca!

9 marca 2021

Badania pokazują, że ponad połowę (54%) defektów w projektach budowlanych można przypisać czynnikom ludzkim takim jak np. niewykwalifikowani pracownicy lub niewystarczający nadzór, a jedynie 12% jest spowodowanych awariami systemów lub wadami materiałów. Defekty mogą generować bardzo duże koszty i opóźnienia, a w najgorszym scenariuszu, gdy nie zostaną odpowiednio zaadresowane, powodować pogorszenie funkcjonowania gotowego obiektu. Stąd, w szczególności przy dużych lub skomplikowanych projektach inwestycyjnych, niezmiernie ważne jest wdrożenie systemu zarządzania jakością, aby upewnić się, że praca zostanie wykonana dobrze za pierwszym razem, i że w projekcie nie wystąpią żadne poważne awarie.

Najważniejsze decyzje dotyczące zapewnienia jakości gotowego obiektu podejmowane są na etapie projektowania i planowania. To właśnie na tych wstępnych etapach ustala się specyfikacje materiałów i parametry funkcjonalne. Kontrola jakości podczas budowy polega w dużej mierze na zapewnieniu zgodności z pierwotnymi decyzjami projektowymi i planistycznymi, które są odzwierciedlone w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę.

Wykres kontroli jakości budowy

Wykres z systemem zarządzania jakością w procesie budowlanym

 

Zespół ds. zapewnienia jakości zaangażowany w projekt mogą reprezentować różne organizacje. Często inwestorzy i deweloperzy korzystają z usług niezależnych inspektorów branżowych, którzy rutynowo przeprowadzają wizyty na budowie w celu zapewnienia zgodności ze standardami jakościowymi i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zaobserwowane naruszenia zgłaszają na bieżąco do Generalnego Wykonawcy i rekomendują działania naprawcze.

Kontrola jakości powinna być głównym celem nie tylko zewnętrznych inspektorów nadzoru, sprawujących formalną kontrolę, ale również wszystkich kluczowych uczestników projektu. Deweloperzy budujący swoją renomę w oparciu o jakość  powinni promować dobrą kontrolę jakości i szukać wykonawców, którzy utrzymują podobne standardy.

PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Pierwszym zadaniem zespołu ds. zarządzania jakością jest stworzenie planu zapewnienia jakości dla projektu. Plan ma dwa cele: po pierwsze, wyjaśnić zasady firmowe dotyczące zapewniania jakości / kontroli jakości a po drugie, zidentyfikować wszelkie wymagania, które są unikalne dla projektu.

Pomimo, że plany zapewnienia jakości różnią się w zależności od projektu, istnieją pewne wspólne elementy:

 1. Obowiązki pracowników dotyczące jakości.

Ogólnie rzecz biorąc, każda osoba na stanowisku kierowniczym zaangażowana w projekt powinna znać i być odpowiedzialna w swoich obszarach pracy za:

 • Utrzymanie firmowych standardów jakości
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, lokalnych przepisów i regulacji administracyjnych oraz wydanych zgód i pozwoleń dla projektu
 • Spełnienie wymagań kontraktowych zawartych w umowach
 • Szybkie informowanie o wszelkich zidentyfikowanych problemach, aby można je było niezwłocznie naprawić
 1. Wymagane kwalifikacje zespołu, wykonawców i dostawców.

Oprócz ogólnych wymagań firmy dotyczących kwalifikacji personelu, wykonawców i dostawców, które powinny być częścią polityki firmy, projekt może mieć określone wymagania w zakresie doświadczenia, wiedzy fachowej, posiadanych certyfikatów i licencji, które niekoniecznie są wymagane w innych projektach. Należy je uwzględnić w planie zapewnienia jakości i ściśle egzekwować. Te same standardy muszą mieć zastosowanie również do wszystkich stron trzecich zaangażowanych w projekt, w tym wykonawców, podwykonawców, zewnętrznych konsultantów i innych uczestników projektu.

 1. Szkolenie jakościowe

Zespół ds. jakości powinien przygotować i wdrożyć plany odpowiednich szkoleń w zakresie przestrzegania ogólnofirmowych standardów jakości oraz specyficznych wymagań projektu. Szkolenie dotyczące zapewnienia jakości powinno być oferowane przed rozpoczęciem pracy nad projektem i od czasu do czasu w jego trakcie – szczególnie dla wykonawców i nowych pracowników. Prowadzenie takich szkoleń w sposób ciągły oszczędza czas na późniejsze naprawianie błędów.

 1. Specyficzne dla projektu standardy jakości

Plan zapewnienia jakości dla projektu powinien uwzględniać obowiązujące przepisy prawa i normy, a ponadto dodawać wymagania specyficzne dla projektu, które mogą być bardziej rygorystyczne niż wymagania ogólne.

 1. Zasady, procedury i specyfikacje do stosowania podczas kontroli jakości

W miarę postępu prac, głównym sposobem osiągania jakości są regularne inspekcje, aby upewnić się, że cele jakościowe są spełniane na każdym etapie projektu. W planie zapewnienia jakości należy jasno opisać, kiedy przeprowadzać inspekcje, jakie kryteria należy stosować oraz co stanowi niezgodność wymagającą korekty.

 1. Działania, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia usterek

Od czasu do czasu raport z inspekcji może wykazać, że wykonane prace lub materiały użyte w projekcie nie spełniają oczekiwanych standardów. Plan zapewnienia jakości powinien określać, co należy zrobić kiedy trzeba wprowadzić poprawki, które nie są częścią normalnego procesu budowy. Oprócz korygowania wszelkich błędów w samym projekcie, zadaniem zespołu ds. jakości jest pomoc firmie w uczeniu się na błędach i zapobieganiu podobnym problemom w przyszłości poprzez dokładne ustalenie przyczyn problemu i wdrożenie odpowiednich procedur firmowych.

 1. Dokumentacja i przechowywanie danych

Plan zapewnienia jakości powinien dokładnie określać, jakie raporty i jaką dokumentację należy przygotować i przechowywać do wykorzystania w przyszłości nie tylko w celu poprawy jakości pracy firmy, ale jako dowód na postępowanie zgodnie z planem jakości oraz wykazanie należytej staranności w przypadku ewentualnego pozwu.

 1. Zakończenie kontroli i ocena po projekcie

Ostatnim tematem, który należy uwzględnić w planie zapewnienia jakości to procedury kontroli końcowej i ostateczne korekty wszelkich wykrytych usterek. Warto na tym etapie przeprowadzić ogólne podsumowanie na temat procedur jakości i tego, jak sprawdziły się w projekcie. Jakość to niekończący się proces uczenia się i doskonalenia. Plan zapewnienia jakości dla każdego projektu powinien odzwierciedlać tę wiedzę.

ELEMENTY PLANU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI:

 1. Obowiązki pracowników dotyczące jakości.
 2. Wymagane kwalifikacje zespołu, wykonawców i dostawców.
 3. Szkolenie jakościowe
 4. Specyficzne dla projektu standardy jakości
 5. Zasady, procedury i specyfikacje do stosowania podczas kontroli jakości
 6. Działania, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia usterek
 7. Dokumentacja i przechowywanie danych
 8. Zakończenie kontroli i ocena po projekcie

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Kwestie kontroli jakości pojawiają się praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonalnych działalności budowlanej. Ważnym aspektem utrzymania wysokiej jakości jest zapewnienie aktualnych i dokładnych informacji poprzez wdrożenie kontroli dokumentów i odpowiednie zarządzanie obiegiem dokumentów.

Systemy elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów typu Effective Data Management (EDM) pozwalają na osiągnięcie zakładanego przez dewelopera celu jakościowego.  Platforma do gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji umożliwia jednoczesne korzystanie  z danych przez wielu użytkowników, w odpowiednio skonfigurowanym oraz bezpiecznym środowisku. Dzięki takiemu systemowi znacznie łatwiej zapanować nad komunikacją pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, przechowywać poufne dane i udostępniać je wybranym osobom. Rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie w grę wchodzi duża ilość informacji oraz plików o dużej objętości. Proces przekazywania ich między uczestnikami lub udostępniania podmiotom zewnętrznym odbywa się w sposób szybki, bezpieczny i kontrolowany.